PROGRAM UBEZPIECZENIA BENEFIT RODZINA / ERGO HESTIA/ Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Karencja
1 Zgon Ubezpieczonego * 10000 17500 30000 30000 6 m-cy
2 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku** 20000 35000 60000 60000 Brak
3 Zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu Świadczenie za zgon Świadczenie za zgon Świadczenie za zgon 40000 6 m-cy
4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ** 30000 52500 90000 90000 Brak
5 Osierocenia dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 2400 2800 1000 2000 6 m-cy
6 Zgon małżonka * 6000 7000 5000 10000 6 m-cy
7 Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku** 12000 14000 14000 20000 Brak
8 Zgon dziecka 1800 2100 3000 3000 6 m-cy
9 Zgon dziecka w NW ** 3600 2100 3000 6000 Brak
10 Zgon rodzica 1200 1400 1700 1800 6 m-cy
11 Zgon teścia 1200 1400 1700 1800 6 m-cy
12 Urodzenie się Ubezpieczonemu martwego noworodka 1400 2100 2000 6000 10 m-cy
13 Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka 600 700 1050 1000 10 m-cy
14 Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 600 Brak 1050 2000 10 m-cy
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW – za 1% trwałego uszczerbku ** 240 280 300 200 Brak
16 Poważne zachorowanie wariant maksymalny: Ubezpieczonego
małżonka lub dziecka
2100
Brak
2100
Brak
5000
Brak
2500
2500
6 m-cy
6 m-cy
17 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego
- powyżej 4 dnia
- za dzień pobytu do 14 dnia wskutek NW**
od 15 -90 dnia pobytu
wskutek NW wskutek choroby do 90 dnia


20
10
10


60
30
30


80
40
40


80
40
40


Brak
Brak
3 m-ce
18 Assistance Medyczny – Pakiet Maksymalny Tak Tak Tak Tak Brak
Miesięczna łączna składka od osoby za pakiet
31,00zł

40,00zł

48,00zł

55,00zł
19 Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
kat. I,
kat. II,
kat. III

I-750
II-450
III-150

I-750
II-450
III-15

I-750
II-450
III-15

I-750
II-450
III-15

6 m-cy
6 m-cy
6 m-cy
20 Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek NW w wypadku komunikacyjnym
do 14 dni
od 15 dni do 90 dnia


30
10


90
30


120
40


120
40


6 m-cy
6 m-cy
21 OIOM
do 14 dnia
od 15 dnia do 90 dnia

15
10

45
30

50
40

50
40

6 m-cy
6 m-cy
22 Zwolnienie poszpitalne – powyżej 30 dni – kwota jednorazowa 250 250 250 250 6 m-cy
Miesięczna łączna składka od osoby za pakiet rozszerzony
35,00zł

44,00zł

52,00zł

59,00zł